User Tools

Site Tools


en:trendy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:trendy [2018/02/23 22:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +====== Prehliadač trendov ======
 +
 +===== Zobrazenie markerov =====
 +Do trendu je možné vložiť tri markery rozsahu.\\
 +Podľa ich počtu sa pri zobrazenej hodnote, zobrazuje aj rozdiel oproti ostatným..
 +{{ ::​marker.png?​nolink |}}
 +===== Ovládanie klávesnicou =====
 +
 +====  Globálne klávesy ====
 +**ESC** zavrie okno trendov\\
 +
 +====  Zoom ====
 +:!: Po zadaní textu v dolnej časti obrazovky, je potrebné kliknúť do trendu\\
 +**∗** automatický rozsah (zobraz všetko)\\
 +**+** Zväčší rozsahovú osu\\
 +**−** Zmenší rozsahovú osu\\
 +**PgUp** Zväčší časovú osu\\
 +**PgDn** Zmenší časovú osu\\
 +
 +====  Kurzorové klávesy ====
 +:!: Po zadaní textu v dolnej časti obrazovky, je potrebné kliknúť do trendu\\
 +**←** posun trendu do ľava\\
 +**→** posun trendu do prava\\
 +**↑** posun trendu hore\\
 +**↓** posun trendu dole\\
 +
 +====  Ovládanie markerov ====
 +:!: Po zadaní textu v dolnej časti obrazovky, je potrebné kliknúť do trendu\\
 +**Shift + pohyb myšou** nastav marker A\\
 +**Ctrl + pohyb myšou** nastav marker B\\
 +**Alt + pohyb myšou** nastav marker C\\
 +**Z** zruš zobrazenie markerov
  
en/trendy.txt · Last modified: 2018/02/23 22:29 (external edit)