Translations of this page:
sk:blacky-bport [Wiki]

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:blacky-bport

Ovládač Excel B-port

Popis

Podporované lokálne PLC:

 • XL50 / Panther (od firmware 2.06.12 prístup na C-bus)
 • XL100
 • XL500 (od firmware 2.06.12 prístup na C-bus)
 • XL600
 • XL800 / Lion

Podporované PLC cez C-bus:

 • XL50 / Panther
 • XL100
 • XL500/600
 • XL800 / Lion
 • Q7750A Zone Manager

:!: Nikdy nepoužívajte ovládač B-port a C-bus súčasne na rovnakom C-buse! Paralelné použitie je možné iba ak je B-port ovládač prepnutý v režime Emulátora MMI, bez čítania bodov. Inak môžu vznikať kolízie na C-buse!


Emulátor MMI

Prevodník umožňuje zachovať funcionalitu MMI, aj keď používa B-pot. (Iba externé verzie MMI) Na druhom RS-232 emuluje XL50 a komunikačné pakety z MMI posiela do pripojeného excelu a opačne.

Virtuálne MMI

Prevodník obsahuje emulátor virtuálneho MMI cez protokol telnet na porte 2222.
Na počítačoch s operačným systémom windows doporučejeme použiť aplikáciu putty.
Na operačnom systéme linux stačí zadať: telnet ip_prevodníka 2222


Časové programy

Časové programy C-bus majú odlišnú štruktúru ako Bacnet/IP.
Program sa skladá z tzv. denných programov, ich počet nie je obmedzený a obsahujú záznamy v čase hh:mm nastav hodnotu.
Následne sa dá každému dňu v týždni priradiť Denný program.
Prevodník ich skonvertuje na štruktúru kompatibilnú s Bacnetom a pri prvom uložení do Excelu sa vytvoria denné programy Bacnet1 … Bacnet7 a tie sa priradia jednotlivým dňom. Časové programy sa aktualizujú raz za hodinu, alebo je možné na bacnet exportovať BV bod a zápisom doňho spustiť aktualizáciu programov z pripojených excelov.


Bacnet implementácia

Excel Bacnet
Analog Input AnalogInput
Analog Output AnalogOutput
Pseudo Analog AnalogValue
Digital Input BinaryInput
Digital Output BinaryOutput
Pseudo Digital BinaryValue
CounterInput AnalogValue
Pseudo Counter AnalogValue
XRegister AnalogValue
YRegister AnalogValue
FlexiblePoint AnalogValue
Universal AnalogValue

Properties:

 • objectName
 • objectType
 • presentValue
 • statusFlags
 • outOfService
 • covIncrement
 • priorityArray
 • relinquishDefault

8-) Ak je bod excelu v manuálnom móde signalizuje to propertie outOfService.
:!: Pri exporte názvu bodu na Bacnet sa všetky znaky okrem 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_!%&~#@$%^ zahodia.


Implementácia protokolu

B-port musí byť nastavený na prenosovú rýchlosť 9600 baud. Prevodník počas incializačnej procedúry prepne dočasne B-port na prenosovú rýchlosť 38400 baud. Po odpojení prevodníka sa prenosová rýchlosť B-portu cca. do 10 sekúnd vráti na pôvodných 9600 baud. Prevodník po pripojení načíta zoznam pripojených excelov na C-buse a následne načíta zoznam ich bodov a časových programov. Implementácia podporuje emuláciu MMI, čítanie a zápis bodov, časových programov a dátumu a času.


Problémy

Okrem posledného aktuále dostupného firmware pre XL50, majú všetky firmware excelov chybu, ktorá spôsobuje zamrznunie B-portu. Následne je potrebné reštartovať excel. V reále sa chyba prejavuje cca. 2xročne
Ak vypadne excelu napájanie a prevodník zostane bežať, môže sa stať že sa excel prepne do bootstrap módu.
8-) Štandartne má XL50 aktivovanú modemovú aplikáciu, podla nej vie prevodník zistiť, že je excel už inicializovaný a až potom začne komunikovať. Na to slúži položka konfigurácie prevodníka zapnúť ATZ detektor


Zapojenie


Konfigurácia

B-Port COM port:
Komunikačný port pre spojenie s excelom
MMI COM port:
Komunikačný port pre pripojenie MMI
Nečítať body, iba MMI emulátor:
Zapne iba funkciu MMI emulátora, čítanie bodov je vypnuté
Možnosť sa používa pri paralelne spustenom C-bus ovládači v rovnakej C-bus sieti.
Zapnúť ATZ detektor:
Zapni ochranu proti prepnutiu do bootstrap módu pri štarte excelu, excel musí mať spustenú modemovú aplikáciu
Počet paralelne čítaných bodov:
Paralelné čítanie bodov urýchluje čítanie bodov, hodnota by sa mala pohybovať medzi 1-5
Použiť čas lokálneho excelu na bacnete:
Povoliť zmenu času lokalneho excelu cez Bacnet:
Tieto možnosti umožňujú použiť dátum a čas lokálneho excelu ako dátum a čas, ktoré bude vracať Device objekt na Bacnete. A jeho zmenu.
Exportovať čas C-bus excelov do bodov na bacnete:
Názov časového bodu:
Tieto možnosti umožňujú exportovať dátum a čas všetkých pripojených excelov do Bacnet Analog value bodov. Hodnota sa dá spätne vypočítať ako [long timeMs = hodnota * 1000000] čas v ms je od polnoci 1.1.1970 UTC. Názov bodu, @ je nahradený cbus adresou a # je nahradená názvom excelu.
Exportovať stav pripojenia na Bacnet:
Názov stavového bodu:
Exportuje AnalogValue bod v ktorom je aktuálny stav pripojenia.
0 - Odpojené
1 - Inicializácia spojenia
2 - Spojenie je OK
Zapnúť čítanie časových programov:
Povoliť zápis časových programov cez Bacnet:
Exportovať bod čítania časových programov:
Názov bodu čítania časových programov
Ovládanie čítania a zápisu časových programov. Časové programy sa z excelov aktualizujú raz za hodinu, alebo je možné exportovať na Bacnet BinaryValue bod. Zápisom akejkoľvek hodnoty do tohoto bodu sa spustí aktualizácia časových programov.
C-bus Blacklist
Zoznam zakázaných c-bus adries, odelených bodkočiarkou. Do zoznamu je potrebné zadať nepodporované C-bus zariadenia.
Ako je napr.: BNA, ďalší prevodník Blacky Max a pododne.
Tieto zariadenia sú vyradené z čítania.


Prehľad stavu pripojenia

Zobrazuje aktuálny stav ovládača.
V hodnej časti sa nachádza prehľad pripojených zariadení:

 • zelená - zariadenie je aktívne
 • oranžová - adresa lokálneho excelu
 • šedá - žiadne zariadenie
 • modrá - zariadenie sa pripojilo až po načítaní bodov prevodníkom

Reštartovať ovládač


Konfigurácia čítania bodovPrevodník umožňuje export aktuálneho zoznamu Excel bodov do súboru xlxs. Exportovaný súbor obsahuje pre každý pripojený excel jednu záložku so zoznamom bodov. Bod sa dá v súbore premenovať a nastaviť prioritu jeho čítania. . Môžete meniť Stĺpec D pod týmto názvom sa bude následne exportovať bod na Bacnet.
Stĺpec E priorita čítania. Ak je prorita nula bod sa neexportuje na Bacnet a vypne sa jeho čítanie. Ak je hodnota väčšia ako nula, pri každom čítaní bodov sa hodnota zníži o jedna, ak je výsledná hodnota nula spustí sa jeho čítanie a hodnota sa nastavý na pôvodnú hodnotu z xlxs súboru.
Stĺpce F..XXX môžete použiť pre vaše poznámky..

sk/blacky-bport.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)