User Tools

Site Tools


en:tabulky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:tabulky [2018/02/23 22:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +====== Prehľadové tabuľky ======
 +
 +===== Prispôsobenie veľkosti tabuľky =====
 +
 +Nová verzia prehľadových tabuliek, umožňuje manuálne prispôsobenie veľkosti písma a výšky riadku tabuľky.
 +V tabuľke cez pravé tlačidlo myši -> **Nastavenie rozmerov tabuľky**
 +{{ ::​rozmer_tabulky_menu.png?​nolink|}}
 +
 +
 +
 +Následne sa zobrazí okno, cez ktoré je možné upraviť písmo a výšku..
 +
 +{{ :​rozmer_tabulky.png?​nolink |}}
 +
 +Zmeny sa prejavujú okamžite, uložia sa cez tlačidlo **OK** a pôvodné nastavenie sa vráti cez **Zrušiť** ​
 +Tabuľka si pamätá svoje nastavenie aj po reštarte Scada klienta.
 +
 +===== Automatické triedenie tabuliek Meraná vs žiadaná =====
 +Tabuľky meraná vs žiadaná sú doplnené o systém automatického triedenia riadkov.
 +Riadky sa triedia raz za minútu podľa klúča:
 +  - Alarm
 +  - Porovnanie meraná vs žiadaná je v červenom
 +  - Porovnanie meraná vs žiadaná je v žltom
 +  - Porovnanie meraná vs žiadaná je vypnuté(biela)
 +  - Všetko je OK (zelená)
 +  - Výpadok spojenia (šedá)
 +
 +Následne je každá skupina uložená podľa abecedy.
 +Po nainštalovaní je systém triedenia spustený, trvalo sa dá vypnúť/​zapnúť cez pravé tlačidlo myši -> **Automatické triedenie tabuľky**  ​
 +
 +{{ :​automaticke_triedenie.png?​nolink |}}
 +
 +==== Nastavenie poradia ukladanie objektov podľa alarmu ==== 
 +{{ :​order_by_alarm_order.png?​nolink|}}
 +Riadky, ktorých technologický objekt je v alarme sa dajú ukladať podľa:
 +  * Podľa poradia príchodu alarmu (základné nastavenie po inštalácii)
 +  * Podľa abecedy
 +
 +Pri zapnutom ukladaní podľa poradia príchodu alarmu. Je možné nastaviť ukladanie:
 +{{ :​alarm_ordering.png?​nolink|}}
 +  * Najnovší alarm na vrchu (základné nastavenie po inštalácii)
 +  * Najstarší alarm na vrchu
 + 
 +
 +
 +
  
en/tabulky.txt · Last modified: 2018/02/23 22:29 (external edit)