Translations of this page:
sk:blacky-mbus [Wiki]

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:blacky-mbus

Ovládač M-bus

Popis

 • Implementácia protokolu podľa EN 13757-2 a EN 13757-3
 • pripojenie M-bus zariadení cez lokálny M-Bus prevodník
 • pripojenie M-bus zariadení cez vzdialené prevodníky M-Bus/TCP, počet nie je obmedzený
 • ovládač na čítanie M-bus zariadení používa primárnu adresáciu
 • konfigurácia základných paramerov M-bus zariadení:
  • primárna adresa
  • sekundárna adresa
  • prenosová rýchlosť
  • načítanie základných parametrov:
   • výrobca
   • médium
   • primárna adresa
   • sekundárna adresa
 • integrovaný analyzátor M-bus telegramov, ktorý dokáže z neznámeho zariadenia vytvoriť čítací profil
 • vytvorenie M-bus telegramu s príkazom (napr.: na zmrazenie počítadla) a jeho odosielanie cez pridružený Bacnet bod
 • každému M-bus bodu je možné priradiť dve matematické operácie:
  • pripočítanie hodnoty
  • odpočítanie hodnoty
  • násobenie hodnotou
  • delenie hodnotou
  • matematické operácie sa vykonávajú v rozsahu double, teda 64 bit. float
 • kažké M-bus zariadenie má vytvorený bod so stavom posledného čítania
 • aktuálny čítací profil je možné otestovať a zobraziť výsledok
 • bacnet bod na manuálne spustenie čítania všetkých M-bus zariadení
 • virtuálny prevodník M-bus/TCP:
  • umožňuje priame konfigurovanie zariadení cez sw výrobcu zariadenia
  • slave mód - paralelne číta merače a medzi túto komunikáciu vkladá pakety od TCP klienta
  • master mód - vypne čítanie zariadení a master klient má excluzívny prístup na prevodník M-bus

:!: Na prácu s týmto ovládačom sú potrebné základné znalosti protokolu M-bus.


Virtuálny prevodník M-bus/TCP

Umožňuje priamu konfiguráciu M-bus zariadení cez sw výrobcu.

Pre použitie tejto funkcie je potrebné mať na PC nainštalovanú aplikáciu, ktorá emuluje virtuálny COM port. Pre OS Windows doporučujeme použiť VSPE. 32 bitová verzia je zadarmo.

Master pripojenie

Umožňuje exkluzívny prístup na prevodník M-bus. Všetky M-bus funkcie prevodníku M-bus/Bacnet sú po dobu pripojenia klienta vypnuté.

8-) Pripojenie sa uskutočňuje protokolom TCP na port 2001.

Slave pripojenie

Zachováva funkcie prevodníka M-bus/Bacnet a telegramy prijaté od TCP klienta vkladá medzi tie, ktoré posiala sw prevodníka. Odpovede na ne vracia cez vytvorené TCP pripojenie.

8-) Pripojenie sa uskutočňuje protokolom TCP na port 2000.


Bacnet implementácia

M-bus Bacnet
Hodnota z telegramu AnalogInput
Manuálne čítanie M-bus BinaryValue
Stav posledného čítania M-bus zariadenia AnalogInput
M-bus príkaz AnalogValue

Properties:

 • objectName
 • objectType
 • presentValue
 • statusFlags
 • outOfService
 • covIncrement
 • priorityArray
 • relinquishDefault
 • units

Hodnoty Stavového bodu M-bus zariadenia

 • 0 - OK
 • 1 - Neprišla žiadna odpoveď
 • 2 - Port sa nepodarilo otvoriť
 • 3 - Nesedí kontrolný súčet
 • 4 - Telegram sa nepodarilo dekódovať
 • Zápis akejkoľvek hodnoty cez Bacnet spustí manuálne čítanie zariadenia

Bacnet bod M-bus príkazu

Zapísaná hodnota sa použije ako M-bus adresa v odosielanom príkaze a príkaz sa odošle na M-bus.

Bacnet bod manuálneho čítania zariadení

Zápis akejkoľvek hodnoty, spustí manuálne čítanie všetkých zariadení.


Konfigurácia ovládača

Komunikačná rýchlosť:
Prenosová rýchlosť lokálneho portu.
COM port:
Výber lokálneho komunikačného portu.
Manuálne čítanie - názov bodu:
Názov bacnet bodu pre spustenie čítania zariadení. Čítanie zariadení sa spustí po zápise akejkoľvek hodnoty do tohto Bacnet bodu.
Stav master M-bus pripojenia:
Stav pripojenia Master klienta.
Po dobu pripojenia sú blokované M-Bus funkcie prevodníka.
Odpojiť master klienta
Odpojiť master klienta.
Virtuálne COM porty
Správca virtuálnych portov.

Tlačidlo Popis
Ulož nastavenia
Undo
Pridaj virtuálny COM
Vymaž označené
Skontroluj dostupnosť virtuálnych portov

:!: Aktuálne je podporované iba pripojenie TCP


Konfigurácia M-bus zariadení


Nastavenie portu

Prenosová rýchlosť Aktuálne nastavená prenosová rýchlosť lokálneho M-Bus prevodníka. Zmena nastavenia sa vykoná okamžite. :!: Pozor! Nastavená rýchlosť ovplyvňuje aj čítací algoritmus ovládača M-bus/Bacnet
Výber COM portu
Zmena používaného portu pre konfiguráciu zariadení

Odosielanie príkazov

Primárna adresa
Primárna adresa konfigurovaného zariadenia:

 • 254 - príkaz pre všetky zariadenia (broadcast)
 • 253 - príkaz je pre sekundárne adresované zariadenie cez Slave select

snd_nke
Odošle telegram snd_nke
req_ud2
Odošle telegram req_ud2
Slave select
Vyber zariadenie cez sekundárnu adresu
Zmeniť primárnu adresu
Zmena primárnej adresy zariadenia
Zmeniť sekundárnu adresu
Zmena sekundárnej adresy zariadenia
Zmeniť prenosovú rýchlosť
Zmena prenosovej rýchlosti zariadenia


Dekódovaná odpoveď na req_ud2

V tejto časti sa zobrazuje prijatá a dekódovaná odpoveď na telegram req_ud2.


Profily M-bus zariadení

Profil je predloha konfigurácie prevodu M-bus telegramov na Bacnet body.


Editor profilov M-bus zariadení

V hornej časti sa nachádza aktuálny zoznam profilov.

Tlačidlo Popis
Vytvor profil
Vytvor profil načítaním z M-bus zariadenia
Vymaž označený profil/y
Ulož nastavenia profilov. :!: Pozor iba toto tlačidlo uložiť ukladá zmeny pernamentne do súboru. Ostatné tlačidlá Uložiť na tejto stránke ukladajú vykonané zmeny do načítanej verzie v pamäti. Nezabudnite ho na konci vašej práce stlačiť!
Undo
Otestuj profil na M-bus zariadení

Editor profilu M-bus zariadenia

Meno bac. objektu:
Názov status bodu M-bus zariadenia na Bacnete
Znak @ bude pri vkladaní profilu do konfigurácie čítania M-bus zariadení nahradený zadaným textom.
REQ_UD2:
„C Field“ odosielaného telegramu.
Timeout [s]:
Časový limit čítania telegramu v sekundách.
Pri prevodníkoch TCP sa dáta začnú spracovávať až po uplinutí limitu. M-bus zariadenie musí za tento čas poslať všetky dáta telegramu. Inak môže vznikať chyba kontrolného súčtu.
Popis:
Komentár:
Užívateľský popis a komentár.

Tlačidlo Popis
Ulož nastavenie
Undo

Zoznam záznamov telegramu/ov
Tieto záznamy sú exportované ako body na Bacnet

Tlačidlo Popis
Vlož záznam
Vymaž označený záznam/y
Ulož nastavenie záznamov
Undo

Editor záznamu v M-bus telegrame

Meno bac. objektu:
Názov bodu M-bus záznamu na Bacnete.
Znak @ bude pri vkladaní profilu do konfigurácie čítania M-bus zariadení nahradený zadaným textom.
Bac. jednotky:
Jednotky prístupné cez Bacnet
Číslo telegramu:
Pozícia v telegrame:
Informačná hodnota pri automatickom načítaní z M-bus zariadenia
VIF+VIFE:
Hodnota VIF+VIFE
DIF+DIFE:
Hodnota DIF+DIFE
Hladať podľa:
Záznam sa v telegrame hľadá podľa poľa VIF+VIFE, alebo podľa VIF+VIFE a zároveň DIF+DIFE. Viac informácií o štruktúre M-bus telegramu nájdete tu.
Matematické funkcie a ich hodnoty
Umožňujú upraviť dekódovanú hodnotu, pred tým než sa zapíše do hodnoty bodu na Bacnete.

Tlačidlo Popis
Ulož nastavenie
Undo

Dáta telegramu
Hex reprezentácia prijatého telegramu pri automatickom vytvorení profilu.


Vytvor profil načítaním z M-bus zariadenia

Tlačidlo Popis
Načítaj údaje z M-bus zariadenia, podľa nastavení COM portu a req_ud2
Vytvor profil z načítaných údajov
Ukonči bez vytvorenia profilu

Otestuj profil na M-bus zariadení

Tlačidlo Popis
Otestuj profil, podľa nastavení COM portu a req_ud2
Zatvor okno

Konfigurácia čítania M-bus zariadení


Editor M-bus zariadení

V hornej časti sa nachádza aktuálny zoznam nakonfigurovaných zariadení.

Tlačidlo Popis
Vytvor M-bus zariadenie
Vytvor M-bus zariadenie z profilu
Aktualizuj označené zariadenie z profilu
Vymaž označené zariadenie/a
Ulož nastavenia zariadení. :!: Pozor iba toto tlačidlo uložiť ukladá zmeny pernamentne do súboru. Ostatné tlačidlá Uložiť na tejto stránke ukladajú vykonané zmeny do načítanej verzie v pamäti. Nezabudnite ho na konci vašej práce stlačiť!
Undo
Otestuj M-bus zariadenie, podľa aktuálneho nastavenia

Editor M-bus zariadenia

Primárna adresa:
Primárna adresa M-bus zariadenia
Meno bac. objektu:
Názov status bodu M-bus zariadenia na Bacnete
REQ_UD2:
„C Field“ odosielaného telegramu.
Výber COM portu:
Komunikačný port na ktorom je zariadenie pripojené
Timeout [s]:
Časový limit čítania telegramu v sekundách.
Pri prevodníkoch TCP sa dáta začnú spracovávať až po uplinutí limitu. M-bus zariadenie musí za tento čas poslať všetky dáta telegramu. Inak môže vznikať chyba kontrolného súčtu.

Tlačidlo Popis
Ulož nastavenie
Undo

Zoznam záznamov telegramu/ov
Tieto záznamy sú exportované ako body na Bacnet

Tlačidlo Popis
Vlož záznam
Vymaž označený záznam/y
Ulož nastavenie záznamov
Undo

Editor záznamu v M-bus telegrame

Meno bac. objektu:
Názov bodu M-bus záznamu na Bacnete.
Bac. jednotky:
Jednotky prístupné cez Bacnet
VIF+VIFE:
Hodnota VIF+VIFE
DIF+DIFE:
Hodnota DIF+DIFE
Hladať podľa:
Záznam sa v telegrame hľadá podľa poľa VIF+VIFE, alebo podľa VIF+VIFE a zároveň DIF+DIFE. Viac informácií o štruktúre M-bus telegramu nájdete tu.
Matematické funkcie a ich hodnoty
Umožňujú upraviť dekódovanú hodnotu, pred tým než sa zapíše do hodnoty bodu na Bacnete.

Tlačidlo Popis
Ulož nastavenie
Undo

Konfigurácia M-bus príkazov


Editor M-bus príkazov

V hornej časti sa nachádza zoznam aktuálnych príkazov.

Tlačidlo Popis
Vlož M-bus príkaz
Vlož preddefinovaný príkaz
Vymaž označený príkaz/y
Ulož konfiguráciu príkazov
Undo

Editor M-bus príkazu

Meno bac. objektu:
Názov bacnet objektu
Zapnuté
Exportuj príkaz na Bacnet
Výber COM portu:
COM port na ktorý sa odošle príkaz
Timeout [s]
Časový limit čakania na odpoveď, slúži na vyčistenie RX zásobníka
<C>
„C-field“ telegramu
<CI>
„CI-field“ telegramu
<DATA>
Dáta telegramu ak existujú. Vo formáte 0x11,0x44,0x5a

Adresa telegramu sa doplní z hodnoty zapísanej do Bacnet objektu. Dĺžka a CRC sa vypočítajú pred odoslaním telegramu.

Tlačidlo Popis
Ulož nastavenie
Undo

sk/blacky-mbus.txt · Posledná úprava: 2018/02/23 22:29 (externá úprava)